Versie 201601


Artikel 1. Definities

 1. Leverancier: Droomgezicht., gevestigd te Hoogwoud en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossier nummer 66467322.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier een Overeenkomst heeft afgesloten.
 3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
 4. Dienst: de specifieke dienst die Leverancier met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Leverancier en Opdrachtgever krachtens welke Leverancier de Dienst zal uitvoeren.
 6. Website: de website van Leverancier, te bereiken via droomgezicht.nl.

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding

 1. Opdrachtgever kan gebruik maken van het elektronisch bestelproces op de Website om de Dienst af te nemen. De op de website aangegeven omschrijving van de Dienst en prijs zijn bindend.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens bij bestelling. Ook tijdens de duur van de Overeenkomst is het de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om alle gegevens actueel te houden.
 3. Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Leverancier bovendien het recht de prijzen hierop aan te passen.
 4. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever zijn voor Leverancier alleen bindend indien en voor zover deze door Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 5. De Overeenkomst loopt vanaf het moment dat Opdrachtgever de aanvaarding door Leverancier wordt meegedeeld.

Artikel 3. Uitvoering van de Dienst

 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Leverancier wordt de Dienst automatisch worden vrijgegeven.
 2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Leverancier dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Leverancier worden verstrekt.
 4. Het is Leverancier toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever.
 5. Als onderdeel van de Dienst, zal Leverancier Opdrachtgever de mogelijkheid geven om een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. Hiermee heeft Opdrachtgever toegang tot een account waarmee Opdrachtgever naar eigen inzicht levering van de Dienst kan beheren en ander binnen de in de Overeenkomst aangegeven grenzen.
 6. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Leverancier te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
 7. Leverancier heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Leverancier niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden.
 8. Leverancier is niet verplicht tot restitutie van reeds betaalde vergoedingen na een ingrijpen zoals bedoeld in lid 8.

 


Artikel 4. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW).
 2. Alle prijzen op de Website, offertes, folders en andere documentatie van Leverancier zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 5. Opslag van gegevens

 1. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via Leverancier die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haat zaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
 2. Leverancier hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Leverancier gerechtvaardigd is, is Leverancier gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Leverancier in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties.
 3. Leverancier zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Leverancier gerechtigd hiervan aangifte te doen. Leverancier kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Leverancier verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
 4. Bij herhaaldelijke klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/of te beëindigen.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Leverancier is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van Leverancier in het kader van de klachtenprocedure.
 6. Onverminderd hetgeen bepaald in artikel 5 de 2, onthoudt Opdrachtgever zich ervan de Dienst te gebruiken voor het opstarten, uitvoeren, gebruiken, verwerken, bevorderen, versturen, publiceren of aanbieden van processen, programma’s, gegevens of materialen die in strijd zijn met de goede zeden of waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat Leverancier de Dienst niet voor die doeleinden ter beschikking heeft gesteld, waaronder in het bijzonder, maar niet uitsluitend:
 1. Schadelijke scripts of processen waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Leverancier, overige Opdrachtgevers van Leveranciers of internetgebruikers kan hinderen of schade toe kan brengen.
 2. BitTorrent-software, al dan niet met als doel dit op een schadelijke of anderszins onjuiste manier te gebruiken.
 3. Hacking, hacking tools of andere materialen met als doel systemen, netwerken of diensten van Opdrachtgever of derden te benaderen zonder toestemming van de eigenaar, al dan niet met de intentie schade toe te brengen.
 4. Backup- en/of bestandsopslag (anders dan conform het doel van Leverancier), waaronder het aanbieden van bestands-, foto- of video-sharing en het gebruik van de Dienst als backupmedium.
 5. Pornografisch en/of erotisch materiaal.
 1. Opdrachtgever onthoudt zich ervan andere Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers.
 2. Leverancier zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen naar aanleiding van het niet nakomen van hetgeen bepaald in lid 7 en lid 8.
 3. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Dienst te wederverkoper, te wederverhuren of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen (al dan niet met tegenprestatie), tenzij anders is overeengekomen.
 5. Leverancier heeft een maximum gesteld aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. De maxima kan Opdrachtgever te allen tijde vinden op de Website van Leverancier. Er bestaat geen aansprakelijkheid voor gevolgen van niet kunnen opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.
 6. Opdrachtgever kan beslissen om tegen vergoeding de maximale hoeveelheid dataopslag te vergroten. Uitbreiding van de hoeveelheid dataopslag geldt dan tot het einde van de duur van de Dienst.
 7. Indien naar oordeel van Leverancier sprake is van excessief gebruik van de Dienst waarbij gevaar kan ontstaan voor de continuïteit van de dienstverlening aan overige Opdrachtgevers van Leverancier, dan is Leverancier, gerechtigd (zonder voorafgaande kennisgeving) het gebruik van de Dienst te beperken of op te schorten en/of een afzonderlijk tarief te hanteren, zonder dat hierdoor enige aansprakelijkheid of de verplichting tot restitutie van enige reeds betaalde vergoeding ontstaat.
 8. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6. Beschikbaarheid van de Dienst

 1. Leverancier zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Leverancier opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
 2. Leverancier zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Leverancier is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Leverancier is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
 3. Leverancier zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Leverancier. Leverancier kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.
 4. Leverancier maakt reservekopieën (back-ups) voor Opdrachtgever. Dit is een vrijblijvende service en hierover worden geen garanties gegeven en hiervoor kan Leverancier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Leverancier voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Leverancier van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Leverancier, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (inclusief BTW).
 2. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade, uit welke hoofde dan ook, van Leverancier meer bedragen dan EUR. 100,- (inclusief BTW).
 3. Buiten de in artikel 7 lid 1 genoemde gevallen rust op Leverancier geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 7 lid 1.
 4. De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren.
 5. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Leverancier meldt.

Artikel 8. Storingen en overmacht

 1. Leverancier heeft het recht om haar systeem, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Leverancier zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Leverancier is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 2. Leverancier heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Leverancier zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Leverancier is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
 3. Leverancier zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanval, DoS of DDoS- attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, brand, overstroming en in het geval dat Leverancier door zijn eigen Leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Leverancier kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 9. Opzegging en verlenging

 1. De Overeenkomst voor een Dienst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden en wordt niet automatisch verlengt tenzij anders aangegeven.
 2. De Leverancier zal voor het verstrekken van de periode schriftelijk (via mail) de Opdrachtgever informeren over het aflopen van de periode (hier kunnen geen rechten aan worden ontleent), hierin wordt de betaling voor het volgend termijn bepaald.
 3. De Opdrachtgever behoeft de Dienst niet op te zeggen, beëindiging of ontbinding via welke vorm van communicatie dan ook.
 4. Bij opzegging, beëindiging, ontbinding of niet voldoen aan de betalingsverplichtingen is Leverancier gerechtigd om;
  • 45 dagen na opzegging, beëindiging, ontbinding of niet voldoen aan de betalingsverplichtingen, de account van de Opdrachtgever ontoegankelijk te maken. Leverancier is niet verplicht Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen.
  • 60 dagen na opzegging, beëindiging, ontbinding of niet voldoen aan de betalingsverplichtingen, de account van de Opdrachtgever en alle opgeslagen data te wissen. Leverancier is niet verplicht Opdrachtgever een kopie van deze data te verschaffen.
 5. Indien Opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft Leverancier het recht alle met betrokken Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten te beëindigen zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Leverancier op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 9b. Handmatige verlenging

 1. De Dienst eindigt automatisch na het verlopen van de overeengekomen termijn, tenzij Opdrachtgever overgaat tot verlenging van de Dienst voor een nieuwe periode zoals bedoeld in artikel 9, lid 1 op de wijze beschreven in navolgend lid 2.
 2. Indien Opdrachtgever de Dienst wenst te verlengen, kan hij via het klantensysteem van Leverancier (Droomgezicht) overgaan tot verlenging van de Dienst en tot betaling van de vergoeding.
 3. Handmatige verlenging van de Dienst komt pas tot stand op het ogenblik dat Leverancier de volledige betaling van Opdrachtgever heeft verwerkt.

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

 1. De Opdrachtgever dient bij het afnemen van de Dienst direct via iDeal de betaling te verrichten.
 2. Bij een niet afgeronde betaling, is er geen sprake van een overeenkomst.

Artikel 11. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Leverancier zal geen kennis nemen van data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Leverancier, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Leverancier daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Leverancier zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 12. Verwerking van persoonsgegevens

 1. Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage en het corrigeren en verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen.
 2. Partijen zijn het erover eens dat Opdrachtgever ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’ is in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en dat de verantwoordelijkheid voor de nakoming van die verplichtingen bij de verwerking van persoonsgegevens middels de Dienst of anderszins uitsluitend bij Opdrachtgever ligt.
 3. Opdrachtgever staat er jegens Leverancier voor in dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig geschiedt en dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, indien die vordering verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 13. Klachten

 1. Klachten omtrent de uitvoering van de Overeenkomst, het functioneren van de Dienst of de werking van andere faciliteiten moeten schriftelijk worden doorgegeven. Binnen 10 werkdagen mag Opdrachtgever een reactie op de klacht verwachten.

Artikel 14. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

 1. Leverancier behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Leverancier of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 15. Slotbepalingen

 1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Leverancier gevestigd is.
 3. Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 4. Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook e-mail.
 5. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.
 6. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en andere talen, waaronder de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.
 7. Opdrachtgever is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier. Leverancier kan dit doen zonder toestemming van Opdrachtgever.